Galataport Projesinde Bilirkişi Kamu Yararı Yok 2015-05-15

Galataport Projesi Nazım İmar Plan Kararı'na karşı açılan davada Kamu Yararı Yok Dedildi
Galataport Projesinde Bilirkişi Kamu Yararı Yok 2015-05-15

Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait Salıpazarı Liman bölgesine ait, 1/5 bin ve 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Plan kararına karşı Danıştay 6. Dairesi'ne açılan davada bilirkişi raporu tamamlandı. 

Bilirkişi raporu: "Kamu yararı gözetilmiyor"
Doğuş Holding'in hayata geçirmek istediği Galataport Projesi için Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun çıkardığı 2012 tarihli Nazım İmar Planına karşı Odaları girişimiyle Danıştay 6. Dairesi'nde görüşülen davada Bilirkişi Heyeti, kruvaziyer liman projesinin kıyının kamuya kapatılmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Bilirkişi heyetinin uyarıları
Bilirkişi Raporunda dikkat çekilen hususlar şu şekilde yeraldı:

- "Plan kararıyla getirilen işlevlerin yasal mevzuata uygunluğu: Planlarda planlama alanının kentsel sit alanı içinde kaldığını anlatan bir gösterime yer verilmemiş olması, planlama kararlarının bu temel belirleyici koruma statüsü dışlanarak geliştirildiği tartışmasını doğuruyor. Plan notlarında ve plan raporunda yönetim modelleri özelliklerine açıklık getirilmemiş.

- Sonuç: Dolaysıyla her iki ölçekli plan koruma amaçlı plan olarak hazırlamış olduğu belirtilmekle birlikte bu vasfı taşımadığı açık.

Kıyı kamuya kapatılıyor
- Dava konusu 748 ve 2498 No’lu yapı alanlarında tüm deniz kıyısı boyunca “kruvaziyer liman alanı” işlevini getiren plan ifade tekniğiyle kıyının tümüyle kamuya kapalı hale getirilmiş olduğu; özelleştirmeye konu edilen bu tür alanlarda kamu yararının sağlanabilmesi için tesis edilen işlemin kamuya geri dönüşünün çok büyük titizlikle proglanması ve değerlendirilmesi gerektiği halde davaya konu kararda ve karar eklerinde kamu yararının gerçekleştirilmesine yönelik kararın olmadığı,

- Her iki ölçekteki plan kararlarında ve raporlarında yer alan işlev ve yoğunluk kararı içeren belirsizlik taşımasının imar mevzuatında benimsendiği şekliyle planların kesin hüküm taşımaları niteliğiyle uygun olmadığı, bu yaklaşımın özelleştirmye konu olan bir bölgede plan dili olarak benimsenmesinin kamu yararının değerlendirmesini belirsizleştireceği için planlama ilkelerine aykırı olduğu,

- Karaköy rıhtımında yapılacak dolgunun mevcut tescilli rıhtımı tamamen kapatacağı ve burada bu uygulamanın yapılmasının İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu kararı ile çeliştiği, söz konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.


DİĞER HABERLER